Уншиж байна...

МТҮП-ийн Бизнесийн инкубатор

logo
 • 976-11-318044info@itpark.mn
 • Мэдээлэл, технологийн үндэсний паркУлаанбаатар-210646, Сүхбаатар дүүрэг
 • Да-Ба 08:30-17:30Бя, Нямд амарна.

МЭДЭЭЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ИНКУБАТОРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ

МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ИНКУБАТОРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

  1. Мэдээллийн технологийн чиглэлээр бизнес эхлэн эрхэлж буй компани, баг, иргэнийг (цаашид хүсэлт гаргагч гэх) мэдээллийн технологийн инкубаторт (цаашид инкубатор гэх) сонгон шалгаруулж, элсүүлэх, дэмжлэг үзүүлэх, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих, зөвлөгөө өгөх, инкубаторыг төгсгөх, инкубаторын үйлчилгээг зогсоохтой холбоотой харилцааг зохицуулахад энэхүү журмыг баримтална.

  2. Инкубаторын   үндсэн зорилго нь мэдээллийн технологийн   салбарт шинэ дэвшилтэт санааг бүтээгдэхүүн үйлчилгээ болгон хувиргах, шинэ хэрэгцээг эрж олох, шинэ   технологид суурилсан бизнесийг хөгжүүлэхээр байгуулагдсан, дэмжлэг туслалцаа шаардлагатай компанид ажлын таатай орчин, менежментийн иж бүрэн дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх замаар тэднийг санхүүгийн болон үйл ажиллагааны хувьд тогтворжсон дотоод гадаадын зах зээлд өрсөлдөх чадвартай болгон өсгөн бойжуулахад оршино.

  3. Компани, баг, иргэнийг инкубаторт элсүүлэх, дэмжлэг үзүүлэхдээ шударга, тэгш өрсөлдөөний зарчмыг баримтална.

  4. Инкубаторын сонгон шалгаруулалт, элсэлтийн зарыг сонгон шалгаруулалт болох өдрөөс 30 хоногийн өмнө МТҮП-ын вэб сайт болон хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр олон нийтэд мэдээлнэ. 

  5. МТҮП нь инкубаторт элсэхийг хүсэгчдэд зориулсан семинарыг сонгон шалгаруулалт эхлэхээс өмнө зарлан зохион байгуулж, бизнес төлөвлөгөө боловсруулахад нь зөвлөлгөө өгнө

  6. Компани, баг, иргэн нь дараах үндсэн шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

 • Компани нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт байгуулагдан хуулийн этгээдээр бүртгүүлсэн, мэдээллийн технологийн чиглэлээр 5 хүртэл жил үйл ажиллагаа эрхэлж буй дотоодын аж ахуйн нэгж байна.

 • Иргэн   нь мэдээллийн   технологийн чиглэлээр шинэ, шинэлэг   санаа хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй мэдээллийн технологийн салбарт ажилладаг мэргэжилтэн байна.

 • Баг нь шинэ санааны төсөл хэрэгжүүлэхээр нэгдсэн 2-оос дээш тооны гишүүдээс бүрдсэн байна

  1.  Инкубаторын элсэлтийг Мэдээлэл, технологийн үндэсний парк /цаашид МТҮП/-ын өрөөний хүрэлцээнээс хамааран элсэлтийг зохион байгуулна.

  2. Тухайлан нэг буюу хэд хэдэн салбарыг зорилтот хэмээн МТҮП-аас зарласан тохиолдолд тэдгээр салбарын тодорхой сэдвийн хүрээнд болон шинэ санааг дэмжих зорилгоор инкубаторын өрөөний хүрэлцээнээс хамааруулан нэмэлт элсэлт зохион байгуулж болно.

  3. МТҮП-ын Захирлуудын зөвлөлөөс баталсан “Инкубаторт компани, баг, иргэнийг сонгон шалгаруулж элсүүлэх, үйл ажиллагаанд нь хяналт-шинжилгээ хийж, үнэлгээ өгөх ажлын хэсэг байгуулах журам”-ын дагуу ажлын хэсгийг/цаашид ажлын хэсэг/ МТҮП-ын захирал томилж ажиллуулна.

  4. Инкубаторт элсэгчдэд дэмжлэг vзvvлэх хугацаа 3сараас 2 жил хүртэл   байх бөгөөд хүсэлт гаргагчийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээний явцаас хамааран инкубатор байрлах хугацааг ажлын хэсэг тодорхойлон үнэлэлт дүгнэлт өгч шийдвэрлүүлнэ 

  5. Ажлын хэсгийн гишүүд нь сонгон шалгаруулалтанд бизнес төлөвлөөгөө болон бусад холбогдох мэдээллийн нууцлалыг чандлан сахих үүрэг хүлээнэ.

  6. Элсэлтийн шалгуур үзүүлэлтүүд нь инкубаторт сонгон шалгаруулж элсүүлэх, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих үзүүлэлтийн үндэслэл болно.

  7. Инкубаторт байрлах хугацаа дуусаад төгсөн гарсан компаниудад Шилдэг төгсөгч, амжилтай төгсөгч гэрчилгээ олгоно.

Хоёр.  Инкубаторт элсэхээр хүсэлт гаргагчдад тавигдах шаардлага, болзол нөхцөл

  1. Инкубаторт элсэхээр хүсэлт гаргагч (цаашид хүсэлт гаргагч гэх) нь дараах шаардлагуудыг хангасан байна. Үүнд:

  1. Шинэлэг санаа бүхий хэрэгжих магадлалтай мэдээллийн технологийн бизнесийг дотоод гадаадын зах зээлд эрхлэхээр төлөвлөсөн байх;

  2. Инкубаторт дэмжлэг авах хугацаандаа мөрдөх, улирал тутмын үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих бололцоо бүхий бизнес төлөвлөгөөтэй байх;

2.2. Хүсэлт гаргагч нь дараах болзол, нөхцлүүдийг хүлээн зөвшөөрсөн байна. 

  1. Инкубаторт   байрлах хугацаанд   ажлын байрны тогтвортой   байдлыг хадгалан ажиллах (үндсэн ажилтнуудын 70-ааc доошгүй хувийг хэвээр хадгалах);

  2. Зөвхөн үндсэн ажилтнуудаа инкубаторт байрлуулах;

  3. Инкубаторт   элсэн орсны   дараа иргэн, баг нь 3 сарын дотор   багтаан компани байгуулсан байх;

  4. МТҮП-аас зохион байгуулж байгаа аливаа ажил, арга хэмжээнд заавал хамрагдах;

  5. Мэдээллийн технологийн инженерийн суурь шалгалт (үйл ажиллагааны чиглэлээс хамаарч түүнтэй дүйцэх шалгалт байж болно)-нд тэнцсэн үндсэн ажилтны тоо жил тутам нэмэгдэж байх;

2.2.6 Нийгмийн хариуцлагаа ухамсарлан олон нийтийг хамарсан ажил зохион байгуулах, оролцох;

2.2.7 Хөрөнгийн болон үүрэг хариуцлагын баталгаа болох барьцаа төлбөрийг МТҮП-ын дансанд байршуулсан байх. Барьцаа төлбөрийг байрлах өрөөний талбайн хэмжээнээс хамааруулан доорх шатлалаар тооцно. Үүнд:

-   30 кв.м хүртэл талбай бүхий өрөө - 850,000 төгрөг

-   30 кв.м-ээс дээш талбай бүхий өрөө - 1,100,000 төгрөг

2.2.8 Санхүүгийн тайлангийн хугацааны баталгаажсан албан баланс тайлан, сар бүрийн санхүүгийн тайлан /МТҮП-аас гаргасан маягтын дагуу/-гийн ашиг, орлого, зардал, цалингийн дундаж, НДШ, НӨАТ-ын дүн ажилчдын тоон мэдээллийг үнэн бодитоор гаргаж МТҮП-д өгч байхаа зөвшөөрсөн байх (Энэхүү   мэдээллийг   инкубаторын үйл   ажиллагааны үнэлгээний үндсэн үзүүлэлтүүдийг гаргахад ашиглана).

2.2.9. МТҮП-ын дотоод журам, инкубаторын үйл ажиллагааны журам болон бусад холбогдох дүрэм журмыг даган мөрдөж ажиллахаа зөвшөөрсөн албан бичиг ирүүлсэн байх

2.2.10 Авлага, хөрөнгө оруулалтыг тооцоо нийлсэн актыг сар бүр холбогдох ажилтантай хийхийг зөвшөөрсөн байх 

Гурав. Элсэлтийн бүртгэл

  1. Хүсэлт гаргагч нь дараах бичиг баримтуудыг бүрдүүлнэ.  Үүнд:

   1. МТҮП-ын инкубаторт холбогдох журмуудтай танилцан зөвшөөрч байгаагаа илэрхийлсэн албан бичиг, өргөдөл /МТҮП-аас гаргасан загварын дагуу/, хураамж төлсөн баримт 

   2. Хүсэлт гаргагч нь компани бол аж ахуйн нэгжийн дүрэм улсын бүртгэлийн гэрчилгээний эх хувь, хуулбарын хамт

   3. Хүсэлт гаргагч нь компани байгуулаад нэгээс дээш жил үйл ажиллагаа явуулж байгаа бол   эхлэлтийн баланс болон сүүлийн нэг жилийн баталгаажсан санхүүгийн тайлан тэнцэл

   4. Хүсэлт гаргагч баг бол багийн гишүүн бүрийн иргэний үнэмлэх, боловсролын гэрчилгээний эх хувь,  хуулбарыг хамт

   5. Хүсэлт гаргагч иргэн бол иргэний үнэмлэх болон дипломын хуулбар, эх хувийн хамт 

   6. Инкубаторт дэмжлэг авах хугацаандаа мөрдөж хэрэгжүүлэх, улирал, хагас жил тутам   үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих бололцоо бүхий бизнеc төлөвлөгөө (5-10 хуудас)

  1. Бүртгэлийн хураамжийн төлбөр иргэн, баг-100,000төгрөг, компани-150,000 төгрөг байна.

Дөрөв. Сонгон шалгаруулалт

4.1 Ажлын хэсэг нь хүсэлт гаргагчийг дараах шалгуур үзүүлэлтүүдийн дагуу дүгнэнэ. Үүнд:

4.1.1   Шинэлэг бүтээлч санаа;

4.1.2   Хэрэгжүүлэх боломжтой оновчтой шийдэл;

4.1.3   Эдийн засгийн үр ашиг;

4.1.4   Удирдлагын болон мэргэжлийн ур чадвар;

   1.   Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

4.2 Инкубаторт элсүүлэх сонгон шалгаруулалтын ажлыг дараах үе шаттайгаар зохион байгуулна. Үүнд:

  1. Ажлын хэсгийн нарийн бичиг нь элсэлтийн баримт бичгүүдийг хүлээн авч, иж бүрдлийг шалгасны дараа битүүмжилнэ.

  2. Инкубаторт элсэгчдэд тавигдах шаардлагыг хангаагүй, бичиг баримтын бүрдэл дутуу, үнэн бодит бус хуурамч мэдээлэл ирүүлсэн хүсэлт гаргагчийг сонгон шалгаруулалтанд оруулахгүй.

  3. Хүсэлт гаргагч нарт сонгон шалгаруулалтанд оруулах болсон талаар мэдэгдэж, тэдний битүүмжилсэн элсэлтийн материалыг шалгаруулалтын өдөр ажлын хэсэгт хүлээлгэн өгнө.

  4. Ажлын хэсгийн гишүүд хүсэлт гаргагчийг байлцуулан битүүмжилсэн элсэлтийн материалыг задалж, нэг бүрчлэн танилцана.

  5. Хүсэлт гаргагч нь сонгон шалгаруулах ажлын хэсгийн хуралд бизнес   төлөвлөгөөнийхөө талаар дэлгэрэнгүй (10-15 минут) танилцуулга хийнэ. 

  6. Сонгон шалгаруулалтын дүнг тухайн өдөртөө багтаан зарлаж, МТҮП-ын вэб сайт болон олон нийтийн хэвлэл, мэдээллийн хэрэгсэлээр мэдээлнэ. 

  7. МТҮП нь сонгон шалгаруулалтын дүнг зарласнаас хойш 10 хоногийн дотор инкубаторт элсэгчтэй /цаашид элсэгч гэх/ хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулна.

  8. Хүсэлт гаргагчийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө нь МТҮП болон инкубаторын компани, баг, иргэн хоорондын хамтын ажиллагааны гэрээний салшгүй бүрэлдэхvvн хэсэг байна.

 

Тав. Инкубаторын үйлчилгээ

5.1 Инкубаторт байрлах хугацааны үзүүлэх багц үйлчилгээ нь тухайн иргэн, баг, компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт гэж үзнэ. Шаардлагатай тохиолдолд МТҮП нэмэлт өөрчлөлт оруулна. (Хавсралт1)

5.2 Инкубаторт элссэн компани, баг, иргэнийг хөнгөлөлтэй нөхцлөөр ажлын байрны дэмжлэг үзүүлэн ажиллана. Төлбөл зохих үнийн дүнгээс дараах байдлаар  тус тус хөнгөлнө. Үүнд:

 • 1-р улирал -90% 

 • 2-р улирал- 85%

 • 3-р улирал -80%

 • 4-р улирал -75%

 • 5-р улирал- 70% 

 • 6-р улирал -60%

 • 7-р улирал -50%

 • 8-р улирал -40%

5.3 Ажлын байрыг хамгийн ихээр нэмэгдүүлсэн элсэгчийн хүсэлтийг харгалзан 6-р улирлаас 19 кв.м хүртэл талбай бүхий нэг өрөөг 5.2 дахь заалтыг баримтлан нэмж ашиглуулж болно. 

 

Зургаа.   Инкубаторын   компанийн vйл   ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ          хийж, үнэлгээ өгөх, үйлчилгээг үргэлжлүүлэх  

6.1 МТҮП-аас инкубаторын компаниудын үйл ажиллагаанд сар, улирал, хагас жил тутамд хяналт тавьж, үнэлэлт дүгнэлт өгнө.

6.2. Сарын үнэлгээг хариуцсан /газар, хэлтэс, төв, алба/-ны менежер, мэргэжилтэн гүйцэтгэнэ

6.3. Сарын үнэлгээний явцад үйл ажиллагааны хувьд хангалтгүй үнэлгээ авч, цаашид үйлчилгээ үргэлжлэхгүй гэж үзвэл холбогдох /газар, хэлтэс, төв, алба/- аар хэлэлцүүлэн МТҮП-ын захирлуудын зөвлөлд танилцуулан шийдвэрлүүлж, МТҮП-ын захирлаар батлуулна. 

6.4. Улирал, хагас жил тутамд хяналт-шинжилгээ хийж, үнэлгээ (цаашид үнэлгээ гэх)-г хийх ажлын хэсгийг “Инкубаторт компани, баг, иргэнийг сонгон шалгаруулж элсүүлэх, үйл ажиллагаанд нь хяналт-шинжилгээ хийж, үнэлгээ өгөх ажлын хэсэг байгуулах журам”-ын дагуу МТҮП-ын захирлын шийдвэрээр томилно.

6.5 Сар, улирал, хагас жилийн үнэлгээг “Мэдээллийн технологийн инкубаторын компаниудын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийж, үнэлгээ өгөх журам”-ын дагуу зохион байгуулна 

6.6. Ажлыг хэсгийн дүгнэлтээр улирал, хагас жилийн үнэлгээгээр 70-аас дээш хувийн дүн үзүүлсэн бол МТҮП-ын захирлын шийдвэрээр үргэлжлүүлэн байрлуулна. 

Долоо. Инкубаторыг төгсгөх

7.1. Инкубаторын компани инкубаторын дэмжлэг авах хугацаа нь дууссан, ажлын хэсгийн үнэлгээгээр төгсгөн гаргах шийдвэр гарсан, хугацаанаасаа өмнө төгсөх хүсэлт гаргасан тохиолдолд МТҮП-ын захирлын шийдвэрээр төгсгөнө. 

7.2. Хугацаанаас өмнө төгсөгч гэдэг нь инкубатораас гарах хүсэлт өгсөн элсэгчийг хэлнэ

7.3. Хугацаанаас өмнөх төгсөгчийн төгсөлтийн дүнг энэхүү журмын 6,6 заалтыг үндэслэл болгоно. Сар, улирал, хагас жилийн үнэлгээнүүдийн дунджийг төгсөлтийн үнэлгээ гэж тооцно.

7.4. Инкубаторын компани, баг, иргэнийг/ баг, иргэн нь компани байгуулаагүй тохиолдолд/ инкубаторыг төгсгөхдөө энэхүү журмын 6.6, 7.1-р заалтуудыг тус тус үндэслэх бөгөөд хөрөнгийн болон үүрэг хариуцлагын баталгаа болох барьцаа төлбөрийг буцаан олгоно. 

7.5. Тус журмын 1,13 заалтыг үндэслэн инкубаторын компани, баг, иргэний сар, улирал, хагас жилийн үнэлгээний  дундаж нь 90-100 хувь бол “Инкубаторын шилдэг төгсөгч”, 70-89хувь бол “Инкубаторыг амжилттай төгсөгч” гэрчилгээ тус тус  олгоно.

7.6. “Инкубаторын шилдэг төгсөгч” компани нь цаашид МТҮП-д байрлах хүсэлт гаргасан тохиолдолд 1 жил 50 хувийн хөнгөлөлтэй байрлуулж болно.

Найм. Инкубаторын үйлчилгээг дуусгавар болгох  

  1. Дараах шалтгаануудын аль нэгийг үндэслэл болгон МТҮП-ын захирлын шийдвэрээр компани, баг иргэнийг инкубаторын үйлчилгээг зогсооно. Үүнд:

  1. Инкубаторын хамтын ажиллагааны гэрээнд заагдсан үүргээ биелүүлээгүй бол; 

  2. Сар, улирал, хагас жилийн үнэлгээнд ороогүй бол;

  3. Инкубаторын сарын үнэлгээгээр дараалан 2 удаа 50-иас доош хувийн дүн үзүүлсэн бол;

  4. Инкубаторын сарын үнэлгээгээр жилд 3 удаа 60-аас доош хувийн (хангалтгүй) дүн үзүүлсэн бол;

  5. Улирал, хагас жилийн үнэлгээгээр 70–аас доош хувийн дүн үзүүлсэн бол

  6. МТҮП болон үнэлгээний ажлын хэсэгт бодит бус хуурамч мэдээлэл бүрдүүлэн өгсөн бол;

  7. Хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулснаас хойш ажлын 10 хоногийн дотор инкубаторт байрлаагvй бол;

  8. Инкубаторын үйл ажиллагааны журам, хамтын ажиллагааны гэрээг ноцтойгоор зөрчсөн бол;

  9. МТҮП-ын дотоод журмын холбогдох заалтуудыг зөрчсөн бол.

  10. Энэхүү журмын 7.3 дахь заалтыг шаардлага хангаагүй компани, баг, иргэн

  11. Инкубаторын үйлчилгээг зогсоож, инкубатораас гарах болсон компани, баг, иргэнд хөрөнгийн болон үүрэг хариуцлагын баталгаа болох барьцааг төлбөрийг буцаан олгохгүй

  12. Хэрэв хугацаанаас өмнө хасагдсан тохиолдолд энэхүү журмын 5.1-р заалтын дагуу нийт оруулсан хөрөнгийг байрласан хугацааны өртөгийг хасаж тооцож, үлдсэн үйлчилгээний хөрөнгө оруулалтыг тухайн үйлчилгээ авсан иргэн, баг, компанид үзүүлэхгүй. 

Мэдээллийн технологийн инкубаторын үйл ажиллагааны журмын хавсралт

ИНКУБАТОРЫН КОМПАНИУДАД ҮЗҮҮЛЭХ БАГЦ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Багц

Багц үйлчилгээний төрөл

Үйлчилгээний нэр

Үзүүлэх үйлчилгээ

                                    Төлбөр ₮

Нийт 24 Сар

Хөнгөлттэй дүн 

/Инкубатор/

Үнийн чөлөөлөлт

/Парк/

Үндсэн үнийн дүн /35м2 35.000₮/ улирал 

Багц-1

Ажиллах орчин

Ажлын байр

Ажлын байрны түрээсийн төлбөрийг улирлаар нь шаталсан хөнгөлөлт

1-р улиралд -90%

367.500

3.307.500 

3.675.000

2-р улиралд- 85%

551.250

3.123.750

3.675.000

3-р улиралд -80%

735.000

2,940,000

3.675.000

4-р улиралд -70%

1.102.500

2.572.500

3.675.000

5-р улиралд - 70%

1.102.500

2.572.500

3.675.000

6-р улиралд -60%

1.470.000

2.205.000

3.675.000

7-р улиралд -50%

1.837.500

1.837.500

3.675.000

8-р улиралд -45%

2.021.250

1.653.750

3.675.000

Нийт 

9.187.500

20.212.500

29.400.000

Багц-2

Бизнесийн хэрэглээ

Албан бланк

Албан бланк хийлгэх эрх 

Элсэн ороход 1 удаа

 /тус бүр 300ш/

25.000

        100,000

Нэрийн хуудас

Нэрийн хуудас хийлгэх эрх 

75.000

          Дүн

        0

      100,000

      100,000

Багц-3

Сургалт

Бизнес эрхлэгч /Enterprenuer/

Хагас жил бүр

5 сургалт 

цагийн төлбөр 

100,000-300,000₮

2 цаг*4 удаа

300,000

1,200.000

Хууль эрх зүй

Байгууллагын хөдөлмөрийн харилцаа

300,000

1,200.000

Бйгууллагын дотоод ёс зүй

Гэрээ, хэлэлцээр

Санхүү

Санхүүгийн тайлан уншиж ойлгох

300,000

1,200.000

НББ-ийн сургалт

Татвар түүний хэрэгжилт

Бизнес удирдлага

Хүний нөөцийн менежмент

600,000

2,400,000

Албан бичиг хэрэг хөтлөлт

Маркетинг, гүйцэтгэл, борлуулалт

Гүйцэтгэх захирлуудын хэв маяг

Оюуны өмчийн хамгаалалт

Зохиогчийн эрх

        200,000

          800,000

Технологи дамжуулалт

Патент, барааны тэмдэгтийн эрх зүйн ойлголт

          Дүн

        0

    1,700,000

    6,800,000

Багц-4

Маркетинг

Бизнес уулзалт

Компанийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хэрэглэгчдэд сурталчлан таниулах, санал хүсэлт авах зорилгоор хурал, семинар зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх

Улиралд 1 удаа

0

200,.000

800,000

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний

үзэсгэлэн

EXPO арга хэмжээнд оролцоход үзэсгэлэнгийн танхимын төлбөрөөс чөлөөлөх

2 улиралд

 1 удаа

0

500,000

1,000,000

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, үйл ажиллагааг сурталчлах

МТҮП болон салбар байгууллагуудын вэб сайт болон олон нийтийн хэвлэл, мэдээллээр бүтээгдэхүүн үйлчилгэгг сурталчлах

Улиралд 1 удаа

0

630,000

2,520,000

          Дүн

      0

          1.330.000

    4,320,000

Багц-5

Програм хангамж

VPS-ийн багц

VPS үнэгүй түрээслэх эрх

/үзүүлэлт:CPU 4 core 1GHz, RAM 4GB, HDD 120GB/ 1MB интернэтийн урсгал

    Сар бүр

600,000

2,400,000

Интернет холболт

900,000

3,600,000

          Дүн

      0

  1,500,000

    6,000,000

Багц-6

Зөвлөх үйлчилгээ

Технологи

Анхан шатны 7 чиглэл тус бүрээр

(Сар бүр 4 удаа 8цаг /1цаг 33500₮)

Сар бүр 7 зөвлөх үйлчилгээ

төлбөр 234,500₮

0

        1,407,000

    5,628,000

Бизнес удирдлага

Хүний нөөц

Санхүү

Хууль, эрх зүйн

Оюуны өмч

Аутосорсинг

          Дүн

          0

    1,407,000

    5,628,000

Багц-7

Урамшуулал-

Бонус /Бонус-Шилдэг төгсөгчдөд/

Ажлын байрны урамжуулал

0,5 жилийн хугацаанд 30% -ийн хөнгөлөлттэй ажлын байр, програм хангамжийн багц 

Y хагас жил- 30%

/Шилдэг төгсөгч/

5,145,000

2,205,000

7,350,000

Програм хангамж

0

0

1,500,000

Оны шилдэг компанийн шагнал

Жилд нэг удаа инкубаторын компаниудын дунд зохион байгуулах уралдаанд шилдгийн шилдгээр шалгарсан тохиолдолд үзэсгэлэн семинарт оролцох эрхийн бичиг /эсвэл мөнгөн шагнал/-ээр шагнаж урамшуулна.

0

0

200.000

Олон улсын үзэсгэлэн семинарт оролцуулах эрх

          Дүн

  5,145,000

    2,205,000

    9.050.000

                                                                 Нийт хөрөнгө оруулалтын дүн

61.298.000₮

(Нийт зардал)

              14.332.500₮

(Инкубаторын компаниас гарах зардал)

46.965.500₮

(Паркаас үзүүлж буй хөрөнгө оруулалт)

 • Даваахүү
 • |
 • 2016-09-07
 • |
 • 6139 уншсан
Хуваалцах: