Уншиж байна...

МТҮП-ийн Бизнесийн инкубатор

logo
 • 976-11-318044info@itpark.mn
 • Мэдээлэл, технологийн үндэсний паркУлаанбаатар-210646, Сүхбаатар дүүрэг
 • Да-Ба 08:30-17:30Бя, Нямд амарна.

МЭДЭЭЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ИНКУБАТОРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ

МЭДЭЭЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ИНКУБАТОРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1    Мэдээлэл, технологийн чиглэлээр бизнес эхлэн эрхэлж буй компани, иргэнийг (цаашид элсэгч гэх) мэдээллийн технологийн инкубаторт (цаашид инкубатор гэх) сонгон шалгаруулж, элсүүлэх, дэмжлэг үзүүлэх, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих, инкубаторыг төгсгөх, инкубатораас хасахтай холбоотой харилцааг зохицуулахад энэхүү журмыг баримтална.

1.2    Инкубаторын   үндсэн   зорилго   нь   мэдээллийн   технологийн   салбарт   шинэ дэвшилтэт санааг бүтээгдэхүүн үйлчилгээ болгон хувиргах, шинэ хэрэгцээг эрж олох,   шинэ   технологид   суурилсан   бизнесийг   хөгжүүлэхээр   байгуулагдсан, дэмжлэг туслалцаа шаардлагатай компанид ажлын таатай орчин, менежментийн иж бүрэн дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх, МТҮП-ын гарааны компаний эко системийг бүрдүүлэх замаар тэднийг санхүүгийн болон үйл ажиллагааны хувьд тогтворжсон дотоод гадаадын зах зээлд өрсөлдөх чадвартай болгон өсгөн бойжуулахад оршино.

1.3    Инкубатор нь үндсэн 3 чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулна

 • Дотроо бойжигч инкубатор “МТҮП-аас ажиллах орчин, гарааны бизнест шаардлагатай сургалт үйлчилгээгээр хангагдах”
 • Зөвлөх инкубатор “өөрсдөө бойжиж, бусад инкубатор компаниуддаа зөвлөгөө, сургалт өгөх, төлөвшүүлэх компани”
 • Партнер инкубатор “МТҮП-тай Засгийн газрын 2016 оны 194-р тоот тогтоолын дагуу дэвшилтэт энтерпренёр, инкубатор компаниудын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хөгжүүлэх, чиглүүлэх, менторлох, сургалт судалгаа, үйлчилгээ үзүүлэх чадамжтай , олон улсад өрсөлдөх чадвар бүхий компани”

1.4      Зөвлөх болон Партнер Инкубатор нь Инкубаторын үйл ажиллагаа явуулах боломжит талбайн 20-30% илүүгүйд байршина.

1.5     Зөвлөх болон Партнер инкубатор компаний үйл ажиллагаа нь хамтын ажиллагаа болон тусгайлсан гэрээгээр зохицуулагдана.

1.6      Партнер инкубатор нь инкубаторын хөрөнгө оруулалтыг мөнгөн болон мөнгөн бус хэлбэрээр /энтерпренёр, инкубатор компаниудын бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хөгжүүлэх, олон улсад гаргах, менторийн үйлчилгээ, сургалт үйлчилгээ үзүүлэх/ төлөх бөгөөд хамтын ажиллагааны гэрээгээр зохицуулагдана. Хөрөнгө оруулалт, мөнгөн хэлбэр нь байр ашиглалт, хамтын ажиллагааны гэрээт хугацаанд /дунд болон урт хугацаа/ хүлээсэн хамтын үүрэг, оролцоогоор хэмжигдэх бол хөрөнгө оруулалт, мөнгөн бус хэлбэр нь  12 сараас илүүгүй хугацаанд түрээсийн төлбөрөөс 80% хөнгөлөгдөнө. Хамтын ажиллагааны гэрээгээр хүлээсэн үүрэг, хэрэгжилтийг дүгнээд дахин 12 сараас илүүгүй хугацаанд сунгаж болох бөгөөд хөнгөлөлт нь 50-70% байж болно.

1.7      Компани,  иргэнийг  инкубаторт  элсүүлэх,  дэмжлэг  үзүүлэхдээ  шударга,  тэгш өрсөлдөөний зарчмыг баримтална.

1.8      Инкубаторын үндсэн элсэлтийг жилд 2 удаа (хавар, намар) зохион байгуулна. Үндсэн        элсэлтээр хангалттай тооны Инкубатор тэнцээгүй тохиолдолд нэмэлт элсэлтийг 1        сарын хугацаанд зарлана.

1.9      Тухайлан  нэг  буюу  хэд  хэдэн  салбарыг  зорилтот  хэмээн  МТҮП-аас  зарласан тохиолдолд тэдгээр салбарын тодорхой сэдвийн хүрээнд болон шинэ санааг дэмжих  зорилгоор  инкубаторын  өрөөний  хүрэлцээнээс  хамааруулан  нэмэлт элсэлт зохион байгуулж болно.

1.10    “Инкубаторт  иргэн,  компанийг  сонгон шалгаруулж элсүүлэх, үйл ажиллагаанд нь хяналт-шинжилгээ хийж, үнэлгээ өгөх ажлын хэсэг байгуулах журам”-ын дагуу ажлын хэсгийг МТҮП-ын захирал томилж ажиллуулна.

1.11    Ажлын   хэсгийн   гишүүд   нь   сонгон  шалгаруулалтанд   ирсэн   төслийн   санаа, холбогдох мэдээллийн нууцлалыг чандлан сахих үүрэг хүлээнэ.

1.12    Элсэлтийн шалгуур үзүүлэлтүүд нь инкубаторт сонгон шалгаруулж элсүүлэх, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих үзүүлэлтийн үндэслэл болно.

1.13   Инкубаторт  элсэгчдийг бойжуулах хугацаа 2 жил  хүртэл  байх  бөгөөд дараах 3    шатлалаар дэмжлэг үзүүлнэ. Үүнд:

1.13.1   Шинэ санааны төслөө хэрэгжүүлж, загвар бүтээгдэхүүн хөгжүүлэн гаргах -

12 сар

1.13.2   Загвар бүтээгдэхүүнээ зах зээлд нэвтрүүлэн хөгжүүлэх - 6 сар

1.13.3    Бүтээгдэхүүний борлуулалтын тогтвортой өсөлтийг хангах үе – 6 сар

Хоёр.  Инкубаторт  элсэхээр  хүсэлт  гаргагчдад  тавигдах

 шаардлага,   болзол нөхцөл

2.1    Инкубаторт  элсэхээр  хүсэлт  гаргагч  (цаашид  хүсэлт  гаргагч  гэх)  нь  дараах шаардлагуудыг хангасан байна.Үүнд:

2.1.1 Шинэлэг санаа бүхий хэрэгжих магадлалтай мэдээллийн технологийн бизнесийг дотоод гадаадын зах зээлд эрхлэхээр төлөвлөсөн байх;

2.1.2    Инкубаторт дэмжлэг авах хугацаандаа мөрдөх, 6 сар тутмын үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих бололцоо бүхий бизнес төлөвлөгөөтэй байх;

2.2    Хүсэлт гаргагч нь дараах болзол, нөхцлүүдийг хүлээн зөвшөөрсөн байна. Үүнд:

2.2.1    Инкубаторт байрлах хугацаандаа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ МТҮП-д үнэ төлбөргүй ашиглуулна.

2.2.2   Инкубаторт   байрлах   хугацаанд   ажлын   байрны   тогтвортой   байдлыг хадгалах, орон тоог нэмэгдүүлэн ажиллах (үндсэн ажилтнуудын 70-ааc доошгүй хувийг хэвээр хадгалах);

чиглэлээс хамаарч түүнтэй дүйцэх шалгалт байж болно)-нд шалтгалтын шалгуур үзүүлэлтийн дагуу тэнцсэн үндсэн ажилтны тоо жил тутам нэмэгдэж байх;

-   30 кв.м хүртэл талбай бүхий өрөө - 850,000 төгрөг

-   30 болон 30 кв.м-ээс дээш талбай бүхий өрөө - 1,100,000 төгрөг

Гурав. Элсэлтийн бүртгэл

3.1.   Инкубаторт элсэлт авах тухай зарыг сонгон шалгаруулалт эхлэхээс 14 хоногийн өмнө мэдээллийн сайтууд болон МТҮП-ын вэб сайт, сошиал хуудсаар нийтэд зарлана.

3.2. Хүсэлт гаргагч нь дараах бичиг баримтуудыг бүрдүүлэн заасан хугацаанд бүртгүүлнэ.Үүнд:

3.2.1.  Инкубаторт элсэхийг хүссэн өргөдөл (МТҮП-аас гаргасан маягтын дагуу)

3.2.2.  Инкубаторт  дэмжлэг  авах  хугацаандаа  мөрдөж  хэрэгжүүлэх,  6 сар тутам   үйл   ажиллагаанд   нь   хяналт   тавих   бололцоо   бүхий   бизнеc төлөвлөгөө  (санхүүгийн  ба  үйл  ажиллагааны)     болон  шинэ  санааны төслийн бичиг баримт (5-10 хуудас)

3.2.3. Хүсэлт  гаргагч  нь  компани  бол  улсын  бүртгэлийн  гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар, аж ахуйн нэгжийн дүрэм

3.2.4.  Хүсэлт гаргагч нь компани байгуулаад нэгээс дээш жил үйл ажиллагаа явуулж байгаа бол эхлэлтийн баланс болон сүүлийн нэг жилийн баталгаажсан санхүүгийн тайлан тэнцэл

3.2.5.  МТҮП-ын инкубаторын журам, хамтын ажиллагааны гэрээтэй   танилцан зөвшөөрч байгаагаа илэрхийлсэн албан бичиг

3.2.6.  Иргэн бол иргэний үнэмлэхний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар

3.3. МТҮП нь инкубаторт элсэхийг хүсэгчдэд  зориулсан  семинарыг  сонгон шалгаруулалт эхлэхээс өмнө зарлан зохион байгуулж, бизнес төлөвлөгөө боловсруулахад нь зөвлөлгөө өгнө.

3.4.   Бүртгэлийн хураамжийн хэмжээ иргэнд - 100,000 төгрөг, компанид - 150,000 төгрөг байна.

3.5.   Хүсэлт гаргагч нь 3.2-т заасан бичиг баримтуудыг бүрдүүлэн МТҮП-д ирүүлнэ.

Дөрөв. Сонгон шалгаруулалт

4.1    Ажлын   хэсэг   нь   хүсэлт   гаргагчийг   дараах   шалгуур   үзүүлэлтүүдийн   дагуу дүгнэнэ.Үүнд:

4.1.1   Шинэлэг бүтээлч санаа;

4.1.2   Хэрэгжүүлэх боломжтой оновчтой шийдэл;

4.1.3   Эдийн засгийн үр ашиг;

4.1.4   Удирдлагын болон мэргэжлийн ур чадвар;

4.1.5   Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

4.2    Инкубаторт элсүүлэх сонгон шалгаруулалтын ажлыг дараах үе шаттайгаар зохион байгуулна. Үүнд:

4.2.1   Ажлын  хэсгийн  нарийн  бичгийн  дарга  нь  элсэлтийн  баримт  бичгүүдийг

хүлээн авч, иж бүрдлийг шалгасны дараа битүүмжилнэ.

4.2.2 Инкубаторт элсэгчдэд тавигдах шаардлагыг хангаагүй, бичиг баримтын бүрдэл дутуу, үнэн бодит бус хуурамч мэдээлэл ирүүлсэн хүсэлт гаргагчийг сонгон шалгаруулалтанд оруулахгүй.

4.2.3 Хүсэлт гаргагч нарт сонгон шалгаруулалтанд оруулах болсон талаар мэдэгдэж, тэдний битүүмжилсэн элсэлтийн материалыг шалгаруулалтын өдөр ажлын хэсэгт хүлээлгэн өгнө.

4.2.4 Ажлын хэсгийн гишүүд хүсэлт гаргагчийг байлцуулан битүүмжилсэн элсэлтийн материалыг задалж, нэг бүрчлэн танилцана.

4.2.5  Хүсэлт  гаргагч  нь  сонгон  шалгаруулах  ажлын  хэсгийн  хуралд  шинэ санааны  төсөл,  бизнес   төлөвлөгөөнийхөө   талаар  дэлгэрэнгүй  (10-15 минут) танилцуулга хийнэ.

4.2.6   Сонгон шалгаруулалт зохион байгуулж шалгаруулалт дууссан цагаас 24 цагт            багтаан дүнг оролцогч бүрт бичгээр мэдэгдэнэ.

4.2.7  МТҮП нь сонгон шалгаруулалтын дүнг зарласнаас хойш 10 хоногийн дотор инкубаторт элсэгчтэй хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулна.

4.2.8   Элсэгчийн  бизнес  төлөвлөгөө  нь  МТҮП  болон  инкубаторт  элсэгчийн

хоорондын  хамтын  ажиллагааны  гэрээний  салшгүй  бүрэлдэхvvн  хэсэг байна.

Тав. Инкубаторын үйлчилгээ

5.1    Инкубаторт байрлах хугацаанд компаниудад дэмжлэг үзүүлэх багц үйлчилгээ нь энэхүү журмын салшгүй хэсэг байх бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд МТҮП нэмэлт өөрчлөлт оруулна. (Хавсралт)

5.2    Инкубаторын компанийг ажлын байраар бүрэн хангана. Ингэхдээ ажлын байрны түрээсийн төлбөрөөс:

-   I-р 12 сард - 90%

-   II-р 6 сард - 70%

-   III-р 6 сард - 50%

  5.3    Партнер инкубатор түрээсийн төлбөрөөс:

            -  I-р 12 сард - 80%

            - II-р 12 сард - 50-70%

Зургаа.   Инкубаторын   компанийн   vйл   

ажиллагаанд   хяналт-шинжилгээ   хийж, үнэлгээ өгөх

6.1    МТҮП-аас  инкубаторын  компаниудын  үйл  ажиллагаанд  сар  бүр  хяналт  тавьж, үнэлэлт дүгнэлт (цаашид сарын үнэлгээ гэх) өгнө.

6.2    Инкубаторын компаниудын үйл ажиллагаанд 6 сар тутамд хяналт-шинжилгээ хийж, үнэлгээ өгнө. Үнэлгээний ажлын хэсгийг тухай бүр “Инкубаторт компани, иргэнийг сонгон шалгаруулж элсүүлэх, үйл ажиллагаанд нь хяналт-шинжилгээ хийж, үнэлгээ өгөх ажлын хэсэг байгуулах журам”-ын дагуу  МТҮП-ын захирлын шийдвэрээр томилно.

6.3    6 сар дутмын үнэлгээг “Мэдээллийн технологийн инкубаторын компаниудын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийж, үнэлгээ өгөх журам”-ын дагуу хийнэ.

6.4    6 сар дутмын  үнэлгээгээр  70-аас  дээш  хувийн  дүн  үзүүлсэн  бол  МТҮП-ын

захирлын шийдвэрээр үргэлжлүүлэн байрлуулна.

6.5       6 сар тутмын үнэлгээгээр 70-с доош хувийн дүн үзүүлсэн бол МТҮП-ын захирлын             шийдвэрээр гэрээг цуцлана

Долоо. Инкубаторыг төгсгөх

7.1    Инкубаторын  компани  инкубаторт  бойжих  2 жилийн хугацаа нь  гүйцсэн  эсвэл  компани хугацаанаасаа өмнө төгсөх хүсэлт гаргасан тохиолдолд МТҮП-ын захирлын шийдвэрийг үндэслэн төгсгөнө.

7.2    Инкубаторын үйлчилгээнд хамрагдах 2 жилийн хугацаа нь дууссан тохиолдолд бүх 6 сар дутмын үнэлгээнүүдийн дунджийг төгсөлтийн үнэлгээ гэж тооцно.

7.3    Инкубаторын компани хугацаанаасаа өмнө төгсөх хүсэлт гаргасан тохиолдолд сүүлийн 3 сарын үнэлгээний дунджийг төгсөлтийн үнэлгээ гэж үзнэ.

7.4    Инкубаторын компани инкубаторыг төгсөхдөө 70-аас дээш хувийн дүн үзүүлсэн бол  хөрөнгийн  болон  үүрэг  хариуцлагын  баталгаа  болох  барьцаа  төлбөрийг буцаан олгоно. 70-аас доош хувийн дүн үзүүлсэн бол дээрх барьцаа төлбөрийг буцаан олгохгүй.

7.5    Инкубаторт элсэгчдэд дэмжлэг үзүүлэх 2 жилийн хугацаагаа гүйцээж, 90-100      хувийн дүнтэй төгссөн компанид “Инкубаторын шилдэг төгсөгч”гэрчилгээ   олгоно.

7.6    Инкубаторыг  70-89  хувийн  дүнтэй  төгссөн  компанид  “Инкубаторыг  амжилттай төгсөгч”гэрчилгээ олгоно.

7.7    Инкубаторын  шилдэг  төгсөгч  компани хүсэлт гаргасан тохиолдолд ажлын  байрны  түрээсээс бусад үйлчилгээг нэг жилийн  хугацаанд үзүүлж болно.

7.8    Инкубаторт төгсөгч компани нь бойжих хугацааг дахин нэг жилээр сунгах хүсэлт гаргасан, хүсэлтийг МТҮП-ээс томилсон тусгай ажлын хэсэг шалган хэлэлцэж шаардлагатай гэж үзвэл бойжилтын хугацааг дахин нэг жилээр сунгаж болно. Ингэхдээ өрөөний түрээсийн төлбөрийг сүүлийн 6 сарын байдлаар буюу 50 хувь хөнгөлттэй байдлаар тооцно.

Найм. Инкубатораас хасах

8.1    Дараах тохиолдолд инкубаторын үйлчилгээ үзүүлэхээс татгалзаж МТҮП-ын захирлын шийдвэрээр инкубатораас хасна. Үүнд:

8.1.1   Хагас жилийн үнэлгээнд ороогүй бол;

8.1.2  Инкубаторын сарын үнэлгээгээр дараалан 2 удаа 50-иас доош хувийн дүн үзүүлсэн бол;

8.1.3   Хагас жилийн үнэлгээгээр 70–аас доош хувийн дүн үзүүлсэн бол;

8.1.4   МТҮП  болон  үнэлгээний  ажлын  хэсэгт  бодит  бус  хуурамч  мэдээлэл бүрдүүлэн өгсөн бол;

8.1.5   Хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулснаас хойш ажлын 10 хоногийн дотор

инкубаторт байрлаагvй бол;

8.1.6   Инкубаторын   үйл   ажиллагааны   журам,   хамтын   ажиллагааны   гэрээг ноцтойгоор зөрчсөн бол;

8.1.7    2 сараас дээш хугацаанд түрээсийн төлбөрөө төлөөгүй бол.

8.1.8   МТҮП-ын дотоод журмын холбогдох заалтуудыг зөрчсөн бол.

8.2    Инкубатораас хасагдсан компанид хөрөнгийн болон үүрэг хариуцлагын баталгаа болох барьцаа төлбөрийг буцаан олгохгүй.

-0-

Мэдээллийн технологийн инкубаторын үйл ажиллагааны журмын хавсралт.

ИНКУБАТОРЫН КОМПАНИУДАД ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ БАГЦ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Д/д

Багц

Багц үйлчилгээний төрөл

Үйлчилгээний нэр

Үзүүлэх үйлчилгээ

1

Багц-1

Дэд бүтэц, ажиллах орчин

  Ажлын байр

Энэхүү журмын 5.2–т зааснаар ажлын байрны түрээсийн төлбөрийн шаталсан хөнгөлөлт үзүүлнэ.

Интернет холболт

1MB интернетийн үнэгүй урсгал

2

    Багц-2

Сургалт

 Бизнес эрхлэгчдийн сургалт /Enterprenuer/

 5 төрлийн сургалтанд үнэгүй хамрагдах эрх                           

3

Албан бичиг боловсруулалт

4

Технологийн сургалт

5

Хууль, эрх зүйн сургалт

6

Оюуны өмчийн сургалт

7

Багц-3

Маркетинг

Бизнес уулзалт, үзэсгэлэн, семинар

Компаниудад хурал, цуглаан зохион байгуулахад нь дэмжлэг үзүүлэх

8

  Бүтээгдхүүн үйлчилгээний үзэсгэлэн

Үзэсгэлэнгийн танхимын төлбөрөөс хөнгөлнө /жилд 1 удаа/

9

 МТҮП-ийн вэб сайтаар сурталчлах

МТҮП-ын вэб сайтанд компанийн танилцуулгыг

текстээр, бүтээгдэхүүн үйлчилгээг баннераар сурталчилна

10

 Салбарын сүлжээгээр сурталчлах

Салбарын сүлжээгээр мэдээ мэдээлэл цацах, мэдээлэл авах  эрх /улиралд 1 удаа/

11

 Хэвлэлийн бага хурал зохион байгуулах

Хэвлэлийн бага хурал зохион байгуулах эрх /2 жилд 1

удаа/

12

МТҮП-ын олон нийтийн сүлжээгээр сурталчлах

Инкубаторын фэйсбүүк хуудсаар компанийг сурталчилна

13

   Багц-4

Менторшип

Зөвлөх үйлчилгээний сүлжээнд хамруулах

Менторшип хөтөлбөрийн хүрээнд бойжигч компаниудад нэн шаардлагатай зөвлөх үйлчилгээнүүдийг үзүүлнэ.

                                                  

14

Багц - 5

Хөрөнгө оруулалт зуучлал

Investors network

МТҮП –ийн хөрөнгө оруулагчдийн сүлжээнд хамруулж шинэ бүтээл, бизнес төлөвлөгөө, төслийг хөрөнгө оруулагчдын сүлжээнд байрлуулж хөрөнгө оруулалт олоход тусалж дэмжих. Хөрөнгө оруулалтын сүлжээ нь Гадны болон дотны хөрөнгө оруулагчдаас бүрдсэн идэвхитэй үйл ажиллагаатай олон нийтийн сүлжээгээр дамжин үйл ажиллагаа нь ил тод явагддаг байна.  

15

Багц - 6

Сүлжээ

Networking

Монголын болон олон улсын гарааны бизнесийг дэмжих олон төрлийн сүлжээнд компанийг үйл ажиллагааны чиглэлээс нь хамааруулж нэгтгэх ба олон төрлийн эвэнт, үзэсгэлэн, хурал, семинар, лекцүүдэд хамруулах. МТҮП –ийн бойжигч нарт тусгайлан зориулан байгуулсан коммуниты сүлжээнд хамруулах.

 • Даваахүү
 • |
 • 2016-09-07
 • |
 • 4313 уншсан
Хуваалцах: